vergaderingvangelovigen.org

zakelijke dienstverlening


Voorwaarden

ANBI publicatie (versie 1.0)

Artikel 1: Definities
'de voorwaarden': de op vergaderingvangelovigen.org gepubliceerde voorwaarden inzake ANBI publicaties

'de website': alle gepubliceerde internetpagina's onder de domeinnaam vergaderingvangelovigen.org

'vergaderingvangelovigen.org': de beheerder van de website

'de functionaliteit': de publicatie(s) op de website van (ANBI-gerelateerde) informatie als omschreven in de voorwaarden

'de gebruiker': de aangemelde ANBI, danwel de namens de aangemelde ANBI bevoegde verstrekker van (ANBI-gerelateerde) informatie als omschreven in de voorwaarden

'de gebruikershandleiding (pdf download)': de aan de gebruiker beschikbaar gestelde instructie voor optimaal gebruik van de functionaliteit

Artikel 2: Voorbehoud
De voorwaarden zijn primair bedoeld om duidelijkheid in verwachtingen tussen de gebruiker en vergaderingvangelovigen.org te scheppen zonder formele contractuele binding. Beide partijen streven een optimale uitvoering van ANBI gerelateerde wet- en/of regelgeving na.

Vergaderingvangelovigen.org behoudt zich het recht voor eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden. Wijzigingen, voortvloeiende uit gewijzigde wet- en/of regelgeving, worden direct doorgevoerd. Wijzigingen ten gunste van de gebruiker worden direct doorgevoerd.

Wijzigingen ten nadele van de gebruiker treden eerst 6 maanden na publicatie op de website in werking.

Wijzigingen in de voorwaarden worden gepubliceerd op de website en via e-mail aan de gebruiker gemeld.

De disclaimer vormt een onverbrekelijk geheel met de voorwaarden.

Artikel 3: Aanmelding
Alleen ANBI's gerelateerd aan de Vergadering van gelovigen in Nederland kunnen gebruik maken van de functionaliteit. Zij dienen zich hiervoor aan te melden. Aanmelding kan uitsluitend via de website. Door aanmelding gaat de gebruiker onverkort akkoord met de voorwaarden.

Bij aanmelding wordt de gebruiker een uniek internetadres (url) verstrekt ten bate van de Belastingdienst, alsmede eenmalig een QR code voor publicitaire doeleinden.

Artikel 4: Verplichtingen
De gebruiker verplicht zich de in de voorwaarden gestelde termijnen voor levering van informatie ten bate van de functionaliteit na te streven.

De gebruiker verplicht zich de functionaliteit na levering en plaatsing van informatie op tijdigheid en correctheid te controleren en per omgaande eventuele onjuistheden te melden.

De gebruiker verplicht zich een actueel en werkend e-mailadres beschikbaar te stellen voor onderlinge communicatie.

Vergaderingvangelovigen.org verplicht zich de verstrekte informatie ten bate van de functionaliteit stipt en tijdig te verwerken, uiterlijk 4 weken na levering.

Vergaderingvangelovigen.org verplicht zich al het mogelijke te doen de website en bijbehorend(e) e-mailadres(sen) in stand te houden, waaronder stipte betaling van de kosten voor de domeinnaam en hosting van de website.

Artikel 5: Publicatie
De volgende gegevens worden op de website namens de gebruiker gepubliceerdĻ:
- de naam van de ANBI (indien de ANBI bekend is onder een andere naam dan die in de statuten staat, worden beide namen gepubliceerd);
- het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer;
- het post- of bezoekadres van de instelling;
- een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI;
- de hoofdlijnen van het beleidsplan (pdf);
- de functie(s) van de bestuurders;
- de namen van de bestuurders;
- het beloningsbeleid;
- een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten (pdf);
- een financiŽle verantwoording (pdf).

Ļ) Let op: er zijn uitzonderingen.

Bij wijzigingen in de door de wetgever en/of Belastingdienst voorgeschreven te publiceren informatie, wordt voornoemde opsomming hieraan aangepast. Wijziging hiervan wordt niet gezien als wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 2 van de voorwaarden.

Naast de door de wetgever en/of Belastingdienst voorgeschreven informatie kunnen aanvullende gegevens gepubliceerd worden:
- het internetadres (url) van de gebruiker;
- het e-mailadres van de gebruiker;
- het logo van de gebruiker.

Bij aanmelding als omschreven in artikel 3 dienen de aanvullend te publiceren gegevens door de gebruiker verstrekt te worden.

Vergaderingvangelovigen.org bepaalt de wijze van publicatie binnen de functionaliteit als omschreven in de gebruikershandleiding.

Artikel 6: Termijnen
Onder voorbehoud van de door de Belastingdienst gestelde termijnen van publicatie, dient de gebruiker uiterlijk 1 juni van elk jaar de over het voorgaande boek/kalenderjaar te publiceren informatie ten bate van de functionaliteit te hebben verstrekt aan vergaderingvangelovigen.org.

Uitzondering hierop is de publicatie van informatie over het boek/kalenderjaar 2012. Deze dient uiterlijk 1 december 2013 te zijn verstrekt.

De gebruiker is verantwoordelijk voor tijdige aanlevering bij tussentijdse wijzigingen en/of aanvullingen op de functionaliteit.

Artikel 7: Kosten
De gebruiker is aan vergaderingvangelovigen.org kosten verschuldigd voor de functionaliteit.

De aanmeldingskosten zijn eenmalig verschuldigd. Na inrichting van de functionaliteit krijgt de gebruiker door de beheerder van de website een factuur toegezonden namens vergaderingvangelovigen.org.

Ter dekking van de jaarlijkse kosten van de functionaliteit krijgt de gebruiker jaarlijks omstreeks 1 juli door de beheerder van de website een factuur toegezonden namens vergaderingvangelovigen.org. De kosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

De kosten ter dekking van de functionaliteit zijn op 1 november 2013 vastgesteld en kunnen jaarlijks worden geÔndexeerd, voor het eerst op 1 januari 2015. Indexaties worden naar redelijkheid vastgesteld en uiterlijk 1 januari van het jaar van indexering bekend gemaakt via de website.

Na opzegging volgens artikel 8 zijn geen kosten meer verschuldigd.

Artikel 8: Opzegging
Opzegging van de functionaliteit door de gebruiker kan jaarlijks van 1 januari tot 1 mei van elk jaar. Opzegging dient bij aangetekend schrijven gedaan te worden. Na opzegging blijft de functionaliteit in stand tot 1 juli van het jaar van opzegging.

Bij opzegging van de functionaliteit in verband met beŽindiging van de ANBI-status blijft de functionaliteit onverkort in stand tot 1 juli volgend op het jaar van de laatst verplichte publicatie. Tot die tijd zijn de jaarlijkse kosten verschuldigd. Deze kosten kunnen vůůr beŽindiging van de ANBI-status gefactureerd worden. De gebruiker is verantwoordelijk voor tijdige en juiste communicatie over de beŽindiging van de ANBI-status.

Opzegging van de functionaliteit door vergaderingvangelovigen.org kan jaarlijks van 1 januari tot 1 mei van elk jaar. Opzegging dient bij aangetekend schrijven gedaan te worden. Na opzegging blijft de functionaliteit in stand tot 1 juli volgend op het jaar van opzegging.

Artikel 9: Slotbepalingen
Vergaderingvangelovigen.org verstrekt geen informatie aan derden tenzij bij rechte afgedwongen.

De gebruiker en vergaderingvangelovigen.org kunnen bij onderling goedvinden afwijken van de voorwaarden.


Over ons

De website vergaderingvangelovigen.org is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Nehemia (Ommen) en de redactie van vergaderingvangelovigen.info.Advertentie