vergaderingvangelovigen.org

zakelijke dienstverlening


Copyright & Disclaimer

Definities
'de website': alle gepubliceerde internetpagina's onder de domeinnaam vergaderingvangelovigen.org

'vergaderingvangelovigen.org': de beheerder van de website

'inhoudelijke informatie': opgenomen informatie, nieuws en/of berichten met bijbehorend grafisch materiaal, waaronder foto's

'de functionaliteit': de publicatie(s) op de website van (ANBI-gerelateerde) informatie als omschreven in de voorwaarden

'de gebruiker': de aangemelde ANBI, danwel de namens de aangemelde ANBI bevoegde verstrekker van (ANBI-gerelateerde) informatie als omschreven in de voorwaarden

Copyright
De auteursrechten op alle inhoudelijke informatie op de website berusten bij vergaderingvangelovigen.org, tenzij anders aangegeven.

De auteursrechten op de binnen de functionaliteit gepubliceerde informatie op de website berusten bij de betreffende gebruiker, tenzij anders aangegeven.

Gebruik, reproductie, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, het openbaar maken, het in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enige andere manier overnemen van inhoudelijke informatie van de website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van vergaderingvangelovigen.org.

Disclaimer
Vergaderingvangelovigen.org doet zich niet voor als materiedeskundige, adviseert niet in juridische en/of belastingzaken en is op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming van de te publiceren informatie binnen de functionaliteit.

Vergaderingvangelovigen.org aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, inhoudelijke informatie die door de gebruiker is verstrekt.

Vergaderingvangelovigen.org aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker verstrekte ANBI-gerelateerde informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Hoewel vergaderingvangelovigen.org alle zorg betracht om de gebuikers van de functionaliteit gebruik te laten maken, kan vergaderingvangelovigen.org op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld, wanneer de functionaliteit niet functioneert of niet aan de verwachtingen voldoet.


Over ons

De website vergaderingvangelovigen.org is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Nehemia (Ommen) en de redactie van vergaderingvangelovigen.info.Advertentie