vergaderingvangelovigen.org

zakelijke dienstverlening

Beeld  |  Ralph Kleingeld

ANBI  |  algemeen nut beogende instelling

Actueel

Kabinet maakt werk van toezicht op ANBI's  |  December 2022

Het kabinet gaat het toezicht op Algemeen Nut Beogende Instellingen verbeteren. Naast het uitbreiden van samenwerking met de sector, wordt prioriteit gesteld aan de het verbeteren van de informatie die de Belastingdienst heeft over ANBIís door middel van een nog te ontwikkelen centraal digitaal aanleverpunt.

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurde de Tweede Kamer een reactie namens het kabinet op het adviesrapport 'Toezicht op Algemeen Nut'.

Nieuwsbericht, 15 december 2022: Kabinet maakt werk van toezicht op Algemeen Nut Beogende Instellingen

Kamerbrief, 15 december 2022: Reactie kabinet op rapport over regelgeving en toezicht ANBI'sStandaardformulieren voor grote ANBI's vanaf 1 januari 2021  |  Januari 2021

Tot 1 januari 2021 waren ANBI's vrij in de manier waarop zij hun te publiceren stukken vorm gaven. Vanaf 1 januari 2021 moeten grote ANBI's verplicht gebruik maken van standaardformulieren (zie onder '2.4. Verbeteropties voor de giftenaftrek en regeling algemeen nut beogende instellingen' en 'Artikel XIX, onderdeel A' van de publicatie).

Er is sprake van een grote ANBI als een organisatie in het betreffende boekjaar niet actief geld of goederen werft onder derden en de totale lasten ten minste Ä 100.000,- bedragen in het betreffende boekjaar, of wel actief geld of goederen werft onder derden en de totale baten ten minste Ä 50.000,- bedragen.

De standaardformulieren zijn verkrijgbaar bij de Belastingdienst.

Publicatie, 31 december 2020: Staatscourant van het Koninkrijk der NederlandenContante giften vanaf 1 januari 2021 niet langer aftrekbaar  |  December 2020

In de Fiscale verzamelwet 2021 staan een aantal belangrijke wijzigingen met betrekking tot de giftenaftrek in relatie tot een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als gevolg van regelmatige fraude met kwitanties verbiedt de wetgever de aftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voor contante giften (Artikel 6.37).

Vanaf 2021 zijn giften in contanten dus niet meer fiscaal aftrekbaar. Dit geldt voor zowel particulieren als bedrijven. Om een gift fiscaal af te kunnen trekken, moet de gift met een bancaire overboeking kunnen worden onderbouwd.

Publicatie, 25 november 2020: Staatsblad van het Koninkrijk der NederlandenFiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis (Besluit noodmaatregelen coronacrisis)  |  Juni 2020

De bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis zijn voor het kabinet aanleiding voor het treffen van economische en fiscale maatregelen. Deze maatregelen zijn aangekondigd als onderdeel van het noodpakket economie en banen dat is beschreven in de brieven van het kabinet aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 12, 17, 19 en 27 maart, 2, 14 en 24 april, 13, 20 en 28 mei 2020.

Uitstel publicatieplicht financiŽle gegevens ANBIís (onderdeel 12). Er zijn wel voorwaarden. Het bestuur moet uiterlijk 30 juni 2020 het besluit daartoe online publiceren, ťn daaruit blijkt waarom de reguliere termijn niet volstaat.

Publicatie, 18 juni 2020: Staatscourant van het Koninkrijk der NederlandenKamerbrief kabinetsreactie evaluaties giftenaftrek ANBIís en publicatieplicht ANBIís  |  Januari 2018

Staatssecretaris Snel van FinanciŽn stuurt de kabinetsreactie naar de Tweede Kamer van de evaluaties van de giftenaftrek en de evaluaties van de praktijk rondom ANBIís en SBBIís. Zoals in het Regeerakkoord is afgesproken, worden de giftenaftrek en ANBI-regelingen gecontinueerd. De staatssecretaris stuurt tegelijkertijd de antwoorden op de schriftelijke vragen over de publicatieplicht van kerkgenootschappen en de antwoorden op de vragen over de naleving van de publicatieplicht naar de Tweede Kamer.

Kamerstuk, 26 januari 2018: Kamerbrief kabinetsreactie evaluaties giftenaftrek ANBIís en publicatieplicht ANBIísIntrekking ANBI-status kerkgenootschap omdat niet feitelijk >90% het algemeen nut werd nagestreefd  |  Mei 2017

Gerechtelijke uitspraak - Belastingrecht: De rechtbank oordeelt dat de ANBI-status van belanghebbende (een kerkgenootschap) terecht met terugwerkende kracht is ingetrokken. Belanghebbende vormt feitelijk een besloten gemeenschap tot welke derden niet zomaar kunnen toetreden. Met de feitelijke werkzaamheden worden persoonlijke belangen nagestreefd. Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij ook feitelijk voor meer dan 90% het algemeen nut nastreeft. Het vertrouwensbeginsel staat de intrekking met terugwerkende kracht niet in de weg.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26 april 2017 (gepubliceerd op 24 mei 2017), ECLI:NL:RBZWB:2017:2603Waar toetst de Belastingdienst op bij een ANBI?  |  November 2015

Gerechtelijke uitspraak - Belastingrecht: Er zijn twee toetsen die de Belastingdienst hanteert. De Staatssecretaris omschreef deze toetsen als volgt:
Kwalitatief: is in de doelstelling sprake van het beogen van algemeen nut;
Kwantitatief: gebeurt dat voor meer dan 90%?
De Staatssecretaries merkte hierbij op dat de beoordeling zeer casuÔstisch is en afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Doordat de Geefwet expliciet in de parlementaire geschiedenis is vastgelegd, is er in feite sprake is van een door de wetgever bedoelde tweetrapstoets.

Het is dus van belang om de statuten en de feitelijke werkzaamheden van een instelling te toetsen aan de ANBI tweetrapstoets. Een instelling dient aan diverse voorwaarden te voldoen om als ANBI te worden aangemerkt. Het meest in het oog springend zijn twee cumulatieve voorwaarden. Samen een tweetrapstoets. Ten eerste dient de instelling 'uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut' te beogen (artikel 5b, lid 1, onderdeel a, ten eerste, AWR). Ten tweede dat uit de regelgeving en de feitelijke werkzaamheden blijkt dat de instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang dient (artikel 1a, lid 1, onderdeel b, UR AWR).

Parket bij de Hoge Raad, 28 oktober 2015 (gepubliceerd op 20 november 2015), ECLI:NL:PHR:2015:2256Gewijzigde regels voor ANBI's binnenkort ook voor kerkgenootschappen  |  Juli 2015

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor ANBI's. Voor ANBI's die bij de Belastingdienst als kerkgenootschap staan geregistreerd, gelden een aantal van die nieuwe regels pas vanaf 1 januari 2016. Dit geldt met name voor de ingevoerde publicatieplicht.

ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. ANBI's kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen, waaronder schenken en giften. Zij moeten een aantal gegevens op het internet publiceren, via hun eigen website of die van een overkoepelende organisatie. Hierdoor is het maken van een eigen website niet nodig.

Veel Vergaderingen in Nederland hebben bij de Belastingdienst een ANBI-aanwijzing aangevraagd en verkregen. Rechtstreeks of via een stichting of vereniging, bijvoorbeeld voor lokaalbeheer of evangelisatie. In navolging van een gezamenlijk initiatief van Stichting Nehemia en de redactie van de website vergaderingvangelovigen.info hebben sinds november 2013 al 28 ANBI's de mogelijkheid aangegrepen hun ANBI-gegevens te publiceren via een gezamenlijke website, www.vergaderingvangelovigen.org.

Deze publicatiemogelijkheid staat natuurlijk nu ook open voor Vergaderingen die bij de Belastingdienst als kerkgenootschap staan geregistreerd ťn de ANBI status hebben.
Wenst uw ANBI hier gebruik van te maken? Aanmelden kan heel eenvoudig online. Meld uw ANBI tijdig aan, in ieder geval vůůr 1 november 2015.

Voor verdere gegevens over deze publicatiemogelijkheid is in het menu boven in deze pagina - onder 'ANBI' - uitgebreide informatie beschikbaar. Heeft u naar aanleiding van de informatie op deze website nog vragen, neem dan rechtstreeks contact op met de beheerder van de website via anbi@vergaderingvangelovigen.org.Beslissingsmacht voorzitter over het vermogen voorkomt ANBI-status  |  Maart 2015

Gerechtelijke uitspraak - Inhoudsindicatie: De rechtbank oordeelt dat de Belastingdienst terecht een stichting niet heeft aangemerkt als ANBI, omdat niet voldaan wordt aan de voorwaarde dat niemand over het vermogen van de instelling mag beschikken als ware het zijn eigen vermogen. Het bestuur van een stichting bestond uit twee personen, waarvan de voorzitter telkens de beslissende stem had bij het staken van de stemmen. Hierdoor werd niet voldaan aan de beschikkingsmachtscriterium dat is gesteld bij de ANBI, zo oordeelde de Rechtbank Gelderland. De rechtbank acht aannemelijk dat de voorzitter van het bestuur zowel op grond van de statuten als op grond van de feitelijke gang van zaken als enige kan beslissen over de aanwending van het vermogen van de stichting.

Rechtbank Gelderland, 24 maart 2015 (gepubliceerd op 24 maart 2015), ECLI:NL:RBGEL:2015:1934Informatieplicht na beŽindiging ANBI-status  |  Februari 2015

ANBI's die niet meer kwalificeren of zelf verzoeken tot intrekking van de ANBI-beschikking zijn toch verplicht uitkerings- en vermogensgegevens aan de Belastingdienst door te geven.

ANBI's die op of na 1 januari 2013 hun ANBI-status verloren en op dat moment meer dan Ä 25.000 bezaten, moeten de Belastingdienst jaarlijks informeren over:
- het verloop van het ANBI-vermogen vanaf het moment dat de ANBI-status eindigde;
- het bedrag dat de instelling uitgaf aan ANBI-doelstellingen;
- de bedragen en de ontvangers van schenkingen.

Het ingevulde formulier moeten wij vůůr 1 mei 2015 ontvangen. De gegevens over boekjaar 2014 moeten vůůr 1 september 2015 binnen zijn.

Informatieplicht na beŽindiging ANBI-statusBeperkte administratie voldoende bij een kleine ANBI  |  Januari 2015

Gerechtelijke uitspraak - Inhoudsindicatie: Bij de beoordeling van de vraag of de ANBI-intrekkingsbeschikking terecht is genomen is niet relevant of eiseres tevens voldoet aan de administratieverplichtingen genoemd in artikel 52 van de AWR en van haar statuten, maar aan de vereisten zoals neergelegd in de artikelen 41a, 41b, 41c van de Uitvoeringsregeling.

Gelet op de eenvoudige aard en de beperkte omvang van de activiteiten van eiseres hoeft in dit geval niet te worden verlangd dat een administratie wordt bijgehouden van de genoemde liefdadigheidsprojecten, maar dat in dit geval ondanks de nodige tekortkomingen kan worden volstaan met het overleggen van de administratie waaruit blijkt dat de beschikbare gelden nagenoeg zijn besteed aan liefdadigheidsprojecten.

Rechtbank Noord-Holland, 23 januari 2015 (gepubliceerd op 26 januari 2015), ECLI:NL:RBNHO:2015:257Giftenbesluit 2014: (periodieke) giften en ANBI-regelgeving  |  December 2014

Vlak voor het einde van het jaar publiceert de Rijksoverheid nieuw beleid met betrekking tot periodieke giften en de ANBI regelgeving. Vanaf 2014 was een notariŽle akte niet meer noodzakelijk. De formulieren van de Belastingdienst waren kennelijk onduidelijk vandaar dat er in dit besluit een regeling is getroffen voor periodieke giften die zijn voldaan voor het sluiten van de overeenkomst. Dit geldt alleen voor het jaar 2014 (opgenomen in onderdeel 2.5).

Onder 2.4 van het nieuwe beleid is opgenomen hoe de Belastingdienst aankijkt tegen giften met een specifieke bestemming, een door de belastingplichtige aan te wijzen derdebegunstigde. De Staatssecretaris stelt dat de ANBI in onderhavig geval fungeert als loketinstelling (bank). Het ligt niet voor de hand dat een loketinstelling, waarvan het (feitelijke) doel is om in opdracht geld door te betalen aan derdebegunstigden, als ANBI kan worden aangemerkt. De ANBI status komt hier dus mee in gevaar.

BLKB 2014 1415 M,IBNW,besluit giften en ANBI'sANBI-status niet onbeperkt met terugwerkende kracht in te trekken  |  November 2014

Gerechtelijke uitspraak - Inhoudsindicatie: ANBI-beschikking ingetrokken. De inspecteur heeft aan de intrekkingsbeschikking geen terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 kunnen verlenen. De intrekkingsbeschikking treedt niet eerder in werking dan op 1 januari 2010. Het Hof Den Haag oordeelt in tegenstelling tot de rechtbank dat een kwalificerende ANBI mocht vertrouwen op de beschikking die de Belastingdienst had afgegeven.

Gerechtshof Den Haag 24 september 2014 (gepubliceerd op 3 november 2014), ECLI:NL:GHDHA:2014:3465Koerswijziging ANBI regelgeving: Validatiestelsel Filantropie  |  November 2014

De Staatssecretaris van Justitie Fred Teeven informeert de Tweede Kamer in zijn brief van 17 oktober 2014 over het ANBI Validatiestelsel Filantropie. De Staatssecretaris heeft besloten om de normen van het validatiestelsel filantropie, voortvloeiend uit de gedragscode, algemeen verbindend te verklaren.

De ANBI-beschikking wordt op dit moment al geweigerd als een bestuurder of een (gezichts)bepalend persoon, onherroepelijk is veroordeeld wegens het aanzetten tot haat, het aanzetten tot geweld of het gebruik van geweld in de afgelopen vier jaar. De redenering achter de integriteitstoets is dat het onwenselijk wordt geacht om overheidssteun te verlenen aan niet integere ANBI's. De integriteitstoets is onlangs uitgebreid met de situatie waarin sprake is van het opzettelijk plegen van een misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht door een bestuurder, feitelijk leidinggevende of gezichtsbepalend persoon van de instelling. Het is de bedoeling dat er een gedragscode komt voor alle ANBI's en haar bestuurders.

Kamerstuk, 17 oktober 2014: Brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het validatiestelsel filantropieStichting die betaald blad uitgeeft is ANBI  |  September 2014

Gerechtelijke uitspraak - Inhoudsindicatie: De Rechtbank Gelderland is van oordeel dat een stichting die een nieuwsblad uitgeeft een ANBI is. In haar statutaire doelstelling en bij haar feitelijke werkzaamheden staat het verkondigen van de blijde boodschap van Jezus Christus voorop en niet het tegen betaling beschikbaar stellen van een nieuwsblad.

Rechtbank Gelderland, 26 augustus 2014 (gepubliceerd op 26 augustus 2014), ECLI:NL:RBGEL:2014:5330Gebruik ANBI logo aan voorwaarden gebonden  |  Augustus 2014

Het ANBI logo is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Stichting GeefGratis. Organisaties die bij Stichting GeefGratis zijn aangesloten, mogen het logo onder voorwaarden gebruiken. Stichting GeefGratis wil dat het ANBI logo rechtmatig wordt gebruikt. De voorwaarden voor het gebruik van het bij het Benelux Merkenbureau geregistreerde ANBI logo zijn dus noodzakelijk om misbruik van het gratis door Stichting GeefGratis beschikbaar gestelde logo tegen te gaan.Laatste mogelijkheid voor doorgeven internetadres ANBI's  |  Mei 2014

In week 22 stuurt de Belastingdienst een brief naar ongeveer 2.500 ANBI's. Zij vragen daarin vůůr 1 juli 2014 alsnog hun internetadres door te geven.

De meeste instellingen hebben hun internetadres al aan de Belastingdienst doorgegeven, maar nog niet alle ANBI's hebben dat gedaan. Deze groep ontvangt dus een brief met een laatste oproep.

Geeft een ANBI haar internetadres niet door? Dan wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 de ANBI-status ingetrokken. Hierdoor kunnen de instellingen niet meer gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen.9000 ANBI's dreigen status te verliezen  |  Maart 2014

Ongeveer negenduizend ANBI's dreigen hun status en het daarmee verbonden voordeel te verliezen. Dit schrijft het Nederlands Dagblad. Zij hebben namelijk nog geen internetadres doorgegeven aan de Belastingdienst. De ANBI's hebben tot vrijdag 7 maart 2014 de tijd om een website door te geven aan de Belastingdienst.

De door de Belastingdienst aangemerkte ANBI's moeten vanaf 1 januari 2014 een eigen website of profielpagina hebben op een publicatieportaal, waarop onder meer de contactgegevens, een beschrijving van de doelstelling, een beleidsplan, financiŽle stukken, namen van bestuurders en een actueel verslag van uitgeoefende activiteiten te vinden is.

Het intrekken van de ANBI status heeft ondermeer tot gevolg dat zij geen vrijstelling meer hebben voor de schenk- en erfbelasting. Daarnaast zijn giften voor donateurs niet meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het vervallen van de ANBI-beschikking heeft dus niet alleen grote gevolgen voor de organisaties zelf maar ook voor de donateurs.ANBI publicatieplicht  |  Oktober 2013

De overheid heeft in juli 2013 bepaald dat informatieverstrekking door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-status. Dit heeft als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Er wordt meer transparantie geŽist van de ANBI's.

Met ingang van 1 januari 2014 moeten diverse gegevens van de ANBI openbaar gemaakt worden. Dit kan op een eigen website of via een internetportal van een branche- of koepelorganisatie.
Voor kerkgenootschappen en daarmee verbonden instellingen (anders dan stichtingen of verenigingen) treedt deze maatregel pas op 1 januari 2016 in werking.

De Belastingdienst publiceert een lijst met alle geregistreerde ANBI's op zijn website. Vanaf 1 januari 2014 wordt deze lijst aangevuld met onder andere het internetadres van de ANBI's.

Vanuit samenwerking tussen Stichting Nehemia (Ommen) en de redactie van vergaderingvangelovigen.info is het idee ontstaan een website (vergaderingvangelovigen.org) op te zetten met centrale publicatie voor ANBI's, gerelateerd aan de Vergaderingen in Nederland, die (nog) geen eigen website hebben. Het hebben van een eigen website is geen belemmering voor een ANBI om ook gebruik te maken van de website vergaderingvangelovigen.org.

Fase 1: belangstellingsregistratie
In een eerste stap richting de mogelijkheid tot centrale publicatie vindt er een belangstellingsregistratie plaats. Bij deze belangstellingsregistratie kunnen ANBI's, gerelateerd aan Vergaderingen in Nederland, aangeven of zij gebruik willen gaan maken van deze centrale publicatiemogelijkheid. De ANBI verplicht zich in deze fase tot niets.

De belangstellingsregistratie duurt tot 15 oktober 2013. Bij de registratie wordt verzocht alle gevraagde gegevens te verstrekken. De geleverde gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Fase 2: aanmelding
Na de belangstellingsregistratie vindt een terugkoppeling plaats via de website vergaderingvangelovigen.org. Deze terugkoppeling vindt uiterlijk 1 november 2013 plaats. Op dat moment - of zoveel eerder als mogelijk - worden ook de verdere gang van zaken en voorwaarden op de website vergaderingvangelovigen.org vermeld.

Vanaf dat moment kunnen de belangstellende ANBI's zich formeel aanmelden.

Na acceptatie van de aanmelding wordt de ANBI een specifiek internetadres (url) toegekend ten bate van de Belastingdienst. In het najaar van 2013 vraagt de Belastingdienst deze bij iedere ANBI op. Ook ontvangt de ANBI een QR code voor publicitaire doeleinden.

Fase 3: uitvoering
Uiterlijk 1 december 2013 is de website vergaderingvangelovigen.org volledig operationeel. De door ANBI's op internet te publiceren gegevens moeten telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar zijn gemaakt. Vanaf 1 januari 2014 dienen de gegevens van 2012 te zijn gepubliceerd en op 1 juli 2014 de gegevens van 2013.


Over ons

De website vergaderingvangelovigen.org is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Nehemia (Ommen) en de redactie van vergaderingvangelovigen.info.Advertentie